#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ศลิษา ดวงมูล
2.เด็กชาย กิตติพัทธ์ ดวงมูล
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ศลิษา ดวงมูล
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ชินดนัย ครรไลลักษณ์
2.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
3.เด็กชาย อมศักดิ์ ชูเชื้อ
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
65
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปุญญาวัฒน์ เสน่หา
2.เด็กหญิง ปิยมน ปานทอง
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง ลำไพร หล้าศรี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กิตติภพ ศาลารมย์
2.เด็กหญิง จงรัก ทองคำ
1.นาง วิภา นาคพันธ์
2.นาง นวพร สุนทร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ สมานทอง
2.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย นพกฤษ คำโพธิ์
2.เด็กชาย กิตติพัทธ์ ดวงมูล
3.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง วิภา นาคพันธ์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
2.เด็กชาย อมรศักดิ์ ชูเชื้อ
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย พงศ์เทพ ไชยสาร
2.เด็กชาย ปิยพัทธ์ ชูเชื้อ
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย อมรศักดิ์ ชูเชื้อ
2.เด็กชาย วัฒนา ชมชื่น
3.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาย ชัยนัตร ไชยสาร
2.นาง ลำเพย ไชยสาร
14 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
15 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง วาลิสา ชูกลิ่น
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย รัฐศาสตร์ สุนะเค้า
1.นาง วิภา นาคพันธ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุภัคสรณ์ คอนวิรัตน์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สังภักดี
1.นาง วิภา นาคพันธ์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
89
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
20 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ปิยนันท์ คงกล้า
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
2.เด็กหญิง ศลิษา ดวงมูล
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง วิภา นาคพันธ์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
74
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย ร่มเกล้า แก้วมุงคุณ
2.เด็กชาย ธนพนธ์ หาญวิชัย
3.เด็กหญิง ปิยธิดา บุตรดี
1.นาง นันทิชา ศรแก้ว
2.นางสาว จุไรรัตน์ แก้วมุงคุณ
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
71
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณัฐกมล สุทาบุญ
2.เด็กชาย อติพล พิศเพ็ง
3.เด็กชาย ธนโชติ วิรุณพันธ์
1.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
2.นางสาว รัชนี เสนาะนำ
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปัณชญา จุลหอม
2.เด็กหญิง วิภาวดี สอดแก้ว
3.เด็กหญิง ชาลิสา บุตรสีสวย
1.นาง นวพร สุนทร
2.นาง จันทร์จิรา จำนงค์
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
72
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง สุนิสา รสชุ่ม
2.เด็กชาย ชินดนัย ครรไลลักษณ์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
74
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง จันทร์ณภัทร ในทอง
1.นาง วิภา นาคพันธ์
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
70
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ปิยลักษณ์ พิลาดี
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
29 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กหญิง ณาธิปญา หาญวิชัย
2.เด็กหญิง ปกาวรรณ พรมใบ
3.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
1.นาง ลำไพร หล้าศรี
2.นาง นวพร สุนทร
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย กิตติพัทธ์ ดวงมูล
2.เด็กชาย เทพประธาน หนองม่วง
1.นาง ลำไพร หล้าศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com