#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดวงใจ
2.เด็กหญิง กฤษณา ดวงใจ
3.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
1.นาง กัญญา ทิพยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
73
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย เจษฎา บุญโกฎ
2.เด็กชาย ชนะชัย บุญโกฎิ
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย จอมพล สุดดี
1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย วุฒิชัย แถบหอม
2.เด็กชาย นพรัตน์ แต่งภูเขียว
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย นพวรรณ บุญโกฎิ
2.เด็กหญิง สุนิสา แย้มจันทร์
1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง กฤษณา ดวงใจ
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง นลินี อินวันนา
2.เด็กหญิง นันธิดา ไชยทอง
1.นาง กัญญา ทิพยานันท์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง วรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจริญศรี
1.นาง กัญญา ทิพยานันท์
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย อนาวิน สุภาพ
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.5
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง อัจฉรา บุญโกฎิ
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ นาคนวล
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง จินดารัตน์ จันลอง
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
14 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย วรรณชัย อิ่มโคกสูง
2.เด็กหญิง ธารารัตน์ แถบหอม
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำภาผุย
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
82
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เจริญศรี
2.เด็กชาย สิทธิชัย พิมพ์มาศ
3.เด็กหญิง รัฐนันท์ ฦาชา
1.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดวงใจ
1.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย อเนชา บุญโกฎ
2.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีมงคล
1.นาย เชษฐ์ นนท์นาท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com