#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง อนันญา พรขุนทด
2.เด็กชาย จิรภัทร มะนาศรี
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
20
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง สุกัญญา พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
64
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
1.นาง พรมงคล มีสติ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
2.เด็กหญิง นราภรณ์ กรไกร
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สุทัศน์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง ณัฐธิดาพร ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย ธวัชชัย แก้วลอย
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา ปันปา
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
2.เด็กชาย อานนท์ บุญตา
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง เกษราวรรณ สุริพล
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย จิตติพัชญ์ สุขไสว
1.นาง พรมงคล มีสติ
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ไสว
2.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิชา ปันปา
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย พาโชค พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย นันทพงศ์ ไสว
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ธีรพล สุพงษ์
2.เด็กชาย บุรินทร์ บุญรินทร์
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
2.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ เทือกทา
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พัสภรณ์ พิมมาศ
2.เด็กชาย อนุชา สุพงษ์
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง มาริสา พันธุรัตน์
2.เด็กหญิง ญานิศา นาแซงศรี
3.เด็กหญิง จิดาภา ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง ปาลิตา มิ่งเมือง
5.เด็กหญิง อริศรา อุปเท
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิสาร
2.เด็กหญิง ปาลิตา ลาภบุญ
3.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
4.เด็กหญิง นฤมล ศรีดาโคตร
5.เด็กหญิง ภัทรธิดา สุมลทา
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ธวัชชัย แก้วลอย
2.เด็กชาย สุทัศน์ ทองละมุล
3.เด็กชาย เจษฎา อินวันนา
4.เด็กหญิง พิมพิศา โพธิสาร
5.เด็กหญิง ณัฐิดาพร ไชยสุรรณ
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
2.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วันนิสา สินศิริ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุพงษ์
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.75
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย กัมปนาท แสงจันทร์
2.เด็กหญิง อภิญดา นาแซงศรี
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย พัชรพล พรรณนา
2.เด็กชาย กันตพิชญ์ ศรีลาชัย
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ วงศ์ทอง
1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
2.นาง พรมงคล มีสติ
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ภูวดล โสภี
2.เด็กชาย กาจพล สุขประโคน
1.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย วรนราธิป ชาชุมวงค์
2.เด็กชาย ธีระพล มาตรา
1.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เสน่หา
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ สุพงษ์
3.เด็กชาย เดชอุดม ไชยสุวรรณ
1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
2.นาง พรมงคล มีสติ
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สิทธิพงษ์ แก้วลอย
2.เด็กชาย วัณณะกร สุขจันทร์
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย บุรินทร์ พิมมาศ
2.เด็กชาย วณัฌฌา จันทร์ดี
3.เด็กชาย เจษฎา อินวันนา
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
27 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ ปัญญา
1.นาง พรมงคล มีสติ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง สุกัญญา พิมมาศ
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พิมพิศา โพธิสาร
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง ธนิษฐา อนันต์
2.เด็กหญิง อนัญญา สุวรรณทา
1.นาง พรมงคล มีสติ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วิทิตา สมสุวรรณ
2.เด็กหญิง สมพร พลาธร
1.นาง พรมงคล มีสติ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
77
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สุพงษ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แก้วธรรม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
1.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
2.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วนิดา พงษ์วัน
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
36 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย อัครเดช ไชยชนะ
2.เด็กชาย ชยพล พรรณา
3.เด็กชาย พรรษา พรมศิลา
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด
37 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
63
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง พรพิมล ประดับสุข
2.เด็กหญิง สุภิญญา บุศราคำ
3.เด็กชาย ศิริภพ พิญญาณ
1.นาง วาสินี สอดห่วง
2.นาง ดารณี วรโพด
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง นราภรณ์ กรไกร
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง ณัฐกิตติ์ เจี๊ยะรัมย์
1.นาง ศรีสุพรรณ สุภโกศล
40 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย สมเจตน์ สายจันทร์
2.เด็กชาย ปพนนภดล ชาชุมวงค์
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com