#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง นันท์ธิดา วงค์แหวน
2.เด็กหญิง อนัญญา แก่นการ
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นางสาว ปาริฉัตร มักทองหลาง
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
67
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ปณิดา ขันคำ
2.เด็กหญิง เนมิกา ขันคำ
3.เด็กหญิง พรรณิกา อุปสุก
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นางสาว สุภาพร จำนงค์
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เสมียนกุล
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ช้อนศรี
3.เด็กหญิง พรรณิกา อุปสุก
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง กนกอร สุรกา
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง พรรธิกา ขันคำ
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ช้อนศรี
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง สุชาดา นำภา
2.เด็กหญิง อังคณาง ดวงพล
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นาง สุชาดา วรรณสาย
9 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.29
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ เทียมจิตร
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง นภัสสร เทียมจิตร
2.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
2.นาง สุชาดา วรรณสาย
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.5
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เสมียนกุล
1.นาง ปิยะดา เจริญศรีเมือง
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ประวิทย์ ชิณโชติ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ มาตตี
3.เด็กชาย วิรุฬ เทพพล
1.นาง สุชาดา วรรณสาย
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญสกา ประชานอก
2.เด็กหญิง บุณยวีร์ มาลัยวงษ์
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ธิวัน
1.นาง สุชาดา วรรณสาย
2.นางสาว ดาวิณี อิงไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com