#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง บุษย์พรรณ แสงมงกฎ
2.เด็กหญิง ปิยธิดา น้ำนวล
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
2.นาง วรา ศรีบุญเรือง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชลธิชา เงินมา
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ไชยเสริฐ
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธิ์ทอง
2.เด็กชาย วิศิษฏ์ โพธิ์ทอง
3.เด็กชาย คเณศ บุญไทร
4.เด็กชาย กฤตภัค นิลจำปา
5.เด็กชาย ปัญญพัฒน์ แก้วธรรม
6.เด็กชาย ญาณวุฒิ จันหงษา
1.นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
3.สิบเอกหญิง จินตรหรา อุปสุข
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วิภาษณีย์ ศรีนามะ
2.เด็กหญิง ชวนันท์ ผิวเหลือง
3.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์ชาดา
4.เด็กหญิง ชญาณี โคสัย
5.เด็กชาย อนุวัต เงินสยาม
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาณุุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย ชญานนท์ วรรณโกสิทธิ์
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนกฤต อายุวงษ์
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
2.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง วรัญญา ยุวบุตร
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นางสาว ปณิดา มุทา
11 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
72
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
14 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เนียมจันทร์
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
15 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
84
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง คีตภัทร แถวเถื่อนทอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
16 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรุตา สมนึก
2.เด็กหญิง ชลดา โคศัย
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาณุุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย จิราวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สายเสนีย์
4.เด็กชาย กฤต สุขเสริม
5.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
6.เด็กชาย ศุภกร คำหล้า
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุธาสินี เพ็งแจ่ม
2.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ จันยุพา
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีสุดา ่บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ช่อผกา น้ำกรอง
3.เด็กหญิง ชลาชล โชคชัย
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
2.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เย็นฤดี ทรสาร
1.นางสาว ศศิประภา ไพรเสนา
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กชกร ประเสริฐสิน
1.นางสาว เกษรา สัญญา
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ไข่มุก นิลทอง
2.เด็กหญิง มลทิรา ทองแพรว
3.เด็กหญิง สุทธิดา สอดแก้ว
1.นางสาว สุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนวงค์
2.เด็กชาย ประทีป สุนทมาตย์
3.เด็กชาย พุฒิพงษ์ แซ่จ๋าว
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงค์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา ่อุปสุข
25 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธเนศ น้ำนวล
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
26 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศรวัส น้ำนวล
1.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
27 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สาธิน เนียมพันธ์
2.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุทธิดา สอดแก้ว
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง พิสมัย นันทร
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กันติชา ศรีจันทร์
1.นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ ปุจฉา
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จริน ปะปาลี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เขจรเนตร
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.25
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาสวิชณ์ น้ำนวล
2.เด็กหญิง นวนันท์ นาคศรี
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชนาธิป สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง ภัทราวดี วิยะ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว สุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์
37 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย ภัทรพล พรมน้ำ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐกิต หนองแคน
2.เด็กชาย พัฒวรรษ ราภรณ์พิจิตร
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิริมงคลศักดิ์ เมืองจันทร์
2.เด็กชาย ภควัต ประมูลชาติ
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
2.นาง จตุพร นรเนตร
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
79
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ผิวขาว
1.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชลิดา สมจันทร์
1.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง นิศามณี แสงสุวรรณ
1.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ เนียนแนบ
1.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
44 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พัชริดา จะโนรัตน์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนบัตร ดีโสม
2.เด็กชาย พุฒินันท์ สมนึก
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
2.เด็กหญิง จามจุรี จันทิ่มา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
2.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
3.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
2.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
3.เด็กชาย ธนัต เมืองกลม
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นาง จาริยา ศรีวงค์
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภานุมาส ทองละมุล
2.เด็กหญิง ดรัลพร ท่อนทองแดง
3.เด็กหญิง อทิตยา นิลพัฒน์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ทวีศิลป์ เนียนแนบ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
51 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ คำเสียง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
52 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
53 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ญาณี ศรีวงษ์
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภัสษร สายทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
55 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ สายทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
90.75
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นพดล บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
3.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
4.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
5.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
6.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
7.เด็กชาย บัณฑิตา เนียมพันธ์
8.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
3.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ขวัญชนก ไชยทอง
2.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
3.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
4.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
5.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
6.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
4.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศินา ดอกบัว
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พรมจันทร์
3.เด็กหญิง ประภาศิริ บุญปิยภัทรสร
4.เด็กหญิง ชนิตา นันทสุนี
5.เด็กหญิง ลักษมน ด้วงคง
6.เด็กหญิง ภาวิดา พรมมา
7.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
8.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
3.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
59 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชรินทร์รัตน์ สารีบุตร
2.เด็กหญิง อภิญญา ครองบุญ
3.เด็กหญิง จินต์จุฑา บุญพรหม
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
2.นางสาว ศศิประภา ไพรเสนา
60 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง จันทร์กระจ่างฟ้า นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง กุลจิรา มันดี
3.เด็กหญิง ณัฐวรา ตาลสันเทียะ
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว เกษรา สัญญา
61 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงศ์
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
62 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เงินสยาม
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
63 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์ชาดา
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
64 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
65 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิพร ศรีวงศ์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
66 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
2.เด็กหญิง รัตมนี น้ำกรอง
3.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
4.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
5.เด็กหญิง วิไลวรรณ สมนึก
6.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
7.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
8.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
9.เด็กหญิง วลัยพร อุ่นคำ
10.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
11.เด็กหญิง กัญญานี น้ำนวล
12.เด็กหญิง กันยาวีร์ คำใส
13.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
14.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
15.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
3.นาย สมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
4.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
67 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ จันคณา
2.เด็กหญิง ่พรสุดา บุตรมณี
3.เด็กหญิง ณัฐธินี คำนึงผล
4.เด็กหญิง ิุอุบลวรรณ วิเศษกสิกร
5.เด็กหญิง นิษฐา ประเสริฐสิน
6.เด็กหญิง โยษิตา แถบหอม
7.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
8.เด็กหญิง เปรมฤดี ศรีวงค์
9.เด็กหญิง ทักษพร น้ำกรอง
10.เด็กหญิง น้อย สายจันทร์
11.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายจันทร์
12.เด็กหญิง กนกอร บุญสุวรรณ
13.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญยง
14.เด็กหญิง สุนิสา ไชยทอง
15.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
2.นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
3.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
4.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
68 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัลลภากร บุญเฟรือง
2.เด็กชาย จักรธร หวังผล
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
69 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พัชริดา เนียมพันธ์
1.นาง พิสมัย นันทร
70 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภัสษร สายทอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
71 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง รัชนีวรรณ ไชยทอง
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
72 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง นุชนาฏ หวังผล
2.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
3.เด็กหญิง รตนภร ศรีหาวงษ์
1.นาง วรา ศรีบุญเรือง
73 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
2.เด็กหญิง สุธาสินี เพ็งแจ่ม
3.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
74 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
2.เด็กหญิง สุนันทา แสนพวัง
3.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
75 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ พรมบุตร
2.เด็กชาย พัฒนพงศ์ เมาลี
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
76 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ปัตภัย
2.เด็กชาย ปารเมศ สาหะ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
77 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชนัญญา ปเรพันธ์
2.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
3.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com