#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
64
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง จิรัชยา ทันงาม
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง วรัญญา มัดหา
2.เด็กหญิง กุลจิรา ศิลาชัย
3.เด็กชาย เกียรติพงศ์ เทียบทอง
4.เด็กชาย วรากร ศรแก้ว
5.เด็กชาย พงษ์พัฒน์ เทศกูล
6.เด็กชาย ศิรวิทย์ ถุงจันทร์
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
2.นางสาว ราวดี มะปราง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
76
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ วรรณอุบล
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ศศิวรรณ วรรณอุบล
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย จักรินทร์ หัสดี
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง กัญชพร บุญน้อย
1.นางสาว ราวดี มะปราง
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
79
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง วิภาดา บุญน้อย
1.นางสาว ราวดี มะปราง
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง เณตรศรา มุ่งมาตย์
2.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ปิ่นพงษ์ นิวาส
2.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ เจ๊กตี่
1.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.37
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง เปรมวดี บุญเฟรือง
2.เด็กชาย จิณณวัฒน์ เจ๊กตี่
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย ศิริพงษ์ นิวาศ
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ อันทะนิล
3.เด็กชาย สุพจน์ เทศกูล
1.นาย อัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
2.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
68
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย วิทวัส ถุงจันทร์
2.เด็กชาย อนุสรณ์ ภูมิผักแว่น
3.เด็กชาย มิตรภาพ อินโบราณ
1.นางสาว ดุษฎี เทศกูล
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
62
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ณัชกานต์ มะปราง
2.เด็กหญิง ไพลิน แก้วมา
3.เด็กหญิง ภัคชิสา ควรคนอง
1.นางสาว ดุษฎี เทศกูล
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
66
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ ตุมชาติ
2.เด็กหญิง วริษา อินโบราณ
1.นาง ชุติกาญจน์ บริบูรณ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com