#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
70
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ไชยวงษ์
1.นาง กมล ชูกลิ่น
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง วริศรา เผยฉวี
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ แถบชาติ
3.เด็กหญิง ชัชญานุช บุญร่วม
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ทิพย์สุมาลย์ กาลพัฒน์
1.นาง กมล ชูกลิ่น
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พิมพิศา คำเนตร
2.เด็กหญิง เกศสุดา ประพงษ์
3.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย
1.นาง วรกันยา แก้วกลม
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมนึก
2.เด็กหญิง อัจฉรา เพียโคตร
3.เด็กหญิง พิมพิศา คำเนตร
1.นาง วรกันยา แก้วกลม
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุนันทา อุทธา
1.นาง ชวนคิด ค่ำคูณ
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ทวีรัตน์ เชิงชัยภูมิ
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ทวีศักดิ์ เชิงชัยภูมิ
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิ์ธัช อนันต์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค บุรมศรี
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นาง ดรุณี พันธโคตร์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย รัชพงษ์ ศิรินัย
2.เด็กหญิง วัชรีพร ชูผล
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นาง ดรุณี พันธโคตร์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
81
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง รุ่งรัตน์ ทองมนต์
1.นาง เรวดี ปูพบุญ
12 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย พรชัย แทนคำ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร
1.นาย รัตนะ การะเกษ
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร
1.นาย ัตนะ การะเกษ
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.5
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ไชยณวงค์
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.76
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุภาวดี ฟางคำ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง สุวนันต์ บรรจงกิจ
1.นาง เรวดี ปูพบุญ
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
92.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง วริศรา วงศ์เกียรติกำจร
2.เด็กหญิง นภัสสร บุรมศรี
3.เด็กหญิง ปิยภรณ์ จันทร์ทอง
4.เด็กหญิง ทิพญาภรณ์ แถบมูล
5.เด็กหญิง ปุณยวีย์ คูณชัย
6.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ดวงแก้ว
7.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา รักโสภา
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย คำพงษ์ แทนหอม
4.นางสาว สุภาวดี บุญลี
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิ์นรินทร์ มะปรางค์
2.เด็กหญิง กัญญารัดร์ พันธุ์ดวง
3.เด็กหญิง ดาราพรรณ เดชบุญ
1.นาง อิงอร แทนคำ
2.นางสาว ประไพวรรณ วรรณทอง
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
68
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พัชริดา อนันต์
2.เด็กหญิง ภัทรชริดา สุวัณณุสส์
3.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา หนองเทา
1.นาง สุมาลย์ พลลพ
2.นางสาว พรรณนภา เลิศมนเฑียน
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พิมมาดา สมหาว
1.นาง กมล ชูกลิ่น
22 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
94.8
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง กัณฐิกา แทนคำ
2.เด็กหญิง ประภัสสร วันกิจ
3.เด็กหญิง พัชรี อุประพงษ์
4.เด็กหญิง ญาณิศา โทชาติ
5.เด็กหญิง ภัทรวดี สระบุรี
6.เด็กชาย นพกร ทรงงาม
7.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วธรรม
8.เด็กหญิง อมรรัตน์ ศรีแก่
9.เด็กหญิง จารุวรรณ ยงคง
10.เด็กหญิง วิภารัตน์ ใช้ชาญวงษ์
11.เด็กหญิง กีรติกา หนองเทา
12.เด็กหญิง วรรณีนุช เสียงเลิศ
13.เด็กหญิง ภัทราพร จันทร์เพ็ญ
14.เด็กหญิง วรัมพร ชูกลิ่น
15.เด็กหญิง พัณณิตา สีไสย
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
4.นางสาว สุภาวดี บุญลี
23 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ศุภาวดี แก้วลอย
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
24 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ชัชดาภรณ์ ปราบภัย
1.นาย สุพรรณ เลิศมนเฑียร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com