#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อรนิช บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ดุสิตา ขาวผ่อง
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ชะสันติ
2.เด็กชาย บัญชา ชูชาติ
3.เด็กชาย นพพล บุญเฟรือง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
74
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง นวรัตน์ พิลาดี
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง โสภิตนภา ทองแลบ
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง พันธิตา สุริวงษ์
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กนิษฐา แทนพันธ์
2.เด็กชาย ศิริโชค พรมพล
1.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
2.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย สารัช ชุมเกตุ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล
2.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
3.เด็กหญิง พิมณภา บุญเฟรือง
1.นาย วีระพงษ์ คำแดง
2.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
82
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ นิลพัฒน์
2.เด็กหญิง เกศสุดา พานจันทร์
3.เด็กหญิง วรัญชลี ดวงมณี
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย อัษฎายุทธ เป็นสุข
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง เหมือนฝัน บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อินทิรา ตุมชาติ
1.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
65
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย นรินทร กลับสูงเนิน
2.เด็กชาย กนกศักดิ์ โคเงิน
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
2.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย วรภัทร เกิดกล้า
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ นักใจธรรม
2.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง หัชชพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ พิเคราะห์
3.เด็กชาย พันธวัสส์ โพธิ์เตี้ย
4.เด็กหญิง ภูริชญา ประภาไส
5.เด็กหญิง สิริรัตน์ แก้วทองคำ
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
2.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา แสงสุวรรณ์
2.เด็กหญิง นิศาชล เงินนา
3.เด็กหญิง ศศิกานต์ สะอาด
4.เด็กหญิง ธนัญญา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง วนิดา พิมูลชาติ
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
2.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ออมสิน บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
3.เด็กหญิง ชิดชนก สารพล
4.เด็กหญิง พิมนภา บุญเฟรือง
5.เด็กชาย ณัฐนันท์ บุญเฟรือง
1.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
2.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร สายจันทร์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สาวิตรี มูลทุลี
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง พิยาดา ส่งเสริม
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใจหาญ
1.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
2.นาง ปารียา แก้วธรรม
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93.87
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศวิตา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
2.เด็กชาย ธนากร พรมลา
3.เด็กชาย กรณิศ ภู่ทัศนะ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ ดาบด้วน
2.เด็กชาย บัญชา ชูชาติ
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
80
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ทรงพล วงศ์อร่าม
2.เด็กชาย ธีรพัท กิริยา
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ สอดแก้ว
2.เด็กชาย เจริญทรัพย์ เทศมาตร
3.เด็กชาย สมพร สุรินทร์
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
2.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิระพงษ์ สาคร
2.เด็กชาย ณัฐภัทร คำใบ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย สท้าน เทศแก้ว
2.เด็กชาย ภาคภูมิ เทศมาตร์
3.เด็กชาย ศรัณยู บุญทอง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นางสาว จันทร์เพ็ญ แสนสนุก
31 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ปรียาภัทร์ บรรดาศักดิ์
1.นาย สำเนียง ทองแย้ม
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
82
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย จิรายุ ดวงมณี
1.นาย สำเนียง ทองแย้ม
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง โสภิตนภา ทองแลบ
1.นาย สำเนียง ทองแย้ม
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศศิวิรตา พานจันทร์
2.เด็กหญิง กัญญาภัคน์ สุภาพ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาย วิษณุ สุพันธ์
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง อนัญญา ชูชาติ
2.เด็กหญิง สรญา เกิดกล้า
1.นาย สำเนียง ทองแย้ม
2.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ศิริโชค พรมพล
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ไชยทอง
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง พันธิตา สุริวงษ์
1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
92.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำหมื่น
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สายจันทร์
3.เด็กหญิง พรวิภา ขุนฤทธิ์
4.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง กนิษฐา แทนพันธ์
6.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ยาวรัมย์
7.เด็กชาย นรินทร กลับสูงเนิน
8.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
9.เด็กชาย กนกศักดิ์ โคเงิน
10.เด็กชาย วรายุส กลับสูงเนิน
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นาย วีระพงษ์ คำแดง
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ธีรพัท กิริยา
1.นางสาว จันทร์เพ็ญ แสนสนุก
41 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ บุญเฟรือง
1.นางสาว จันทร์เพ็ญ แสนสนุก
42 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย อชรายุ แพไธสงค์
2.เด็กชาย กฤษณพล หอมล้น
3.เด็กชาย พุฒิพงศ์ แสนแสง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
43 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
64
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กุลจิรา จิตจักร
2.เด็กหญิง กมลพิชญ์ พงษ์วัน
3.เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์ดาหาญ
1.นางสาว วรรณทอง พานจันทร์
2.นางสาว จันทิมา พานจันทร์
44 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ฐิตาภา แซ่เลี้ยว
2.เด็กหญิง อินทิรา ตุมชาติ
3.เด็กหญิง สุภาพร พานจันทร์
1.นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณทอง
2.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
45 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
75.6
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ปรียาภัทร์ บรรดาศักดิ์
2.เด็กหญิง จิราพร ฮมภาราช
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เที่ยงนิน
4.เด็กหญิง พาณิภัค ศรีกาลัง
5.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
6.เด็กหญิง วิภารัตน์ บุญเฟรือง
7.เด็กชาย ธีรภัทร ธรรมจันทร์
8.เด็กชาย ธนชัย บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง กนกวรรณ นนท์ศิริ
10.เด็กหญิง สุภาพร พานจันทร์
11.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ สิงห์ขร
12.เด็กหญิง นฤมล ทำพันธ์
13.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ บุญเฟรือง
14.เด็กหญิง พรชิตา มิ่งเมือง
15.เด็กหญิง อริสา บุญเฟรือง
1.นางสาว จันทร์เพ็ญ แสนสนุก
2.นางสาว กุสุมา รุ่งคำ
3.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
46 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ไชยวงค์
2.เด็กหญิง อรชา เกิดกล้า
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
2.นาย สำเนียง ทองแย้ม
47 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ปาณิตา บุญเฟรือง
1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์
48 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ไชยทอง
1.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
49 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย วรภัทร เกิดกล้า
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ มูลดับ
3.เด็กหญิง พิยาดา ส่งเสริม
1.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
2.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
50 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
78
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ฐิตาภา แซ่เลี้ยว
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พูลสวัสดิ์
3.เด็กหญิง มาริษา อุปสุข
1.นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์
2.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ แถวประโคน
2.เด็กชาย จิรภัทร บุญเฟรือง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วริศรา เสาไธสง
2.เด็กหญิง อรปภา ไชยทอง
3.เด็กหญิง นพวรรณ นพวงศิริ
4.เด็กหญิง รัชนีวรรณ บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง กาญจนา เกิดกล้า
6.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ บุญสูง
7.เด็กหญิง จตุพร นิระภัย
8.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พูลสวัสดิ์
9.เด็กหญิง สุภนิดา สีดาชาติ
10.เด็กชาย ภาคภูมิ เพียรนอก
1.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
2.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
3.นาย วิษณุ สุพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com