#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กชาย ธนพนธ์ นวลหงษ์
2.เด็กชาย ถิรพุทธิ์ อินทะสุข
1.นางสาว อนุธิดา ชูคำ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
65
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กหญิง มนัสมณี น้อยบางยาง
1.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กชาย สถาพร จิตโสม
2.เด็กชาย สิทธิภูมิ แซ่เตียว
1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กชาย สถาพร จิตโสม
2.เด็กชาย สิทธิภูมิ แซ่เตียว
1.นาย เสริญ บุญทองเพชร
5 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กชาย ศุภราช คำนึก
1.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
6 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กชาย ธีรภัทร์ รัตนะเสร็จ
1.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กหญิง มนัสมณี น้อยบางยาง
1.นางสาว ธิดารัตน์ สัญญา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ศรีภักดิ์
1.นาย เสริญ บุญทองเพชร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com