#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ธนกร คูณชัย
2.เด็กชาย ประวิชพล ดีอก
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นาง เพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
23
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง จตุพร คูณชัย
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย พชรพล บริบูรณ์
2.เด็กชาย กิตติภพ โทแก้ว
3.เด็กชาย ธนกร บาซอรี
4.เด็กหญิง ปรียามาศ รอดมาลี
5.เด็กหญิง อาทิตยา โพธิ์มูล
6.เด็กหญิง กิตติพร ด่านกำเนิด
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
3.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วรัญฉญา บุญตา
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
68
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ คูณชัย
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ธนัตฐา คูณชัย
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ดวงมูล
2.เด็กหญิง กฤตพร แก้วเกตุ
3.เด็กหญิง ปณิดา สีสิงห์
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
2.นางสาว วรรณภา สมสนิท
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
70
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย สุปรีชญา เชื้อหอม
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
77
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อัญญา พันธ์ดี
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ภานุเดช แก้วกัญญา
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วันวิสา จำปา
1.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง กุศลิน สีสิงห์
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง เขมิกา ดีอก
2.เด็กชาย จักรภัทร อุตมะ
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
2.นาย รัตนพงศ์ ชูผล
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
96.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
2.เด็กชาย ศุภชัย เชื้อหอม
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ปิ่นเงิน ประชาราษฎร์
2.เด็กชาย นิติพงศ์ ศรีพันธ์
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย นิมิตร คูณชัย
2.เด็กชาย ศุภชัย เชื้อหอม
1.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ประกาสิทธิ์ คูณชัย
1.นาย สมุห์ สาคร
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
83
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สีสิงห์
1.นาย สมุห์ สาคร
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ศิริพงศ์ อุ่นศิริ
1.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย นครินทร์ สุทธิรักษ์
2.เด็กหญิง วิจรรยา ปิ่นแก้ว
1.นาย สมุห์ สาคร
2.นาง ทิวา พินิจรัมย์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ชนัญญา ลาลุน
2.เด็กหญิง ทิพยนารี ชูคำ
1.นาง ทิวา พินิจรัมย์
2.นาย สมุห์ สาคร
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
67
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ธนากร บาซอรี
2.เด็กชาย ยศกร สิงหา
3.เด็กชาย ศุภกิตติ์ ทำทรัพย์
1.นาง โกสุม รีเรืองชัย
2.นาย สมุห์ สาคร
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.5
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง รัญชนา จินดามัง
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง ธัญชนก สุวรรณ์
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
85.2
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วันวิสา จำปา
2.เด็กหญิง จรรยา ศรีแย้ม
3.เด็กหญิง อัญชิสา ดีอก
4.เด็กหญิง ธนัตฐา คูณชัย
5.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
6.เด็กหญิง อาภัสรา คูณชัย
1.นางสาว โสรชา กำพูล
2.นาง โกสุม รีเรืองชัย
3.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
4.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อัญญา พันธ์ดี
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย ชัยวัตร โททรัพย์
2.เด็กหญิง กชพร พันธมาศ
3.เด็กหญิง สุจิตรา กาลพัฒน์
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
67
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง รัชดาพร อาริภู
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โททรัพย์
3.เด็กชาย ยุทธพงษ์ พงษ์วัน
1.นางสาว วนิดา นวมาลย์
2.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
77
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง อาภัสรา คูณชัย
2.เด็กหญิง จรรยา ศรีแย้ม
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
2.นางสาว กฤตยา สาสังข์
31 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
57
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย วรโชติ ขุนแก้ว
2.เด็กชาย ภานุเดช แก้วกัญญา
3.เด็กหญิง สุปรีชญา เชื้อหอม
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
2.นางสาว วิไลพร ล้อมพรม
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กชาย บัญชา จันทร์ดา
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ครองเมือง
1.นางสาว รวมกิจ ตาทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com