1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางวรา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางสาวกาญติมา เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางสาวสุกัญญา พงษ์วัน ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นางสมบูรณ์ บุตกร ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการและเลขานุการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสาวสุกัญญา พงษ์วัน ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นางสาวกาญติมา เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางวรา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสมบูรณ์ บุตกร ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการและเลขานุการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ประธาน
2 นางสุมาลย์ พลลพ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) รองประธาน
3 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาววนิดา นวมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางสาวสุภวัลย์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ประธาน
2 นางสุมาลย์ พลลพ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) รองประธาน
3 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาววนิดา นวมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางสาวสุภวัลย์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ประธาน
2 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางสุมาลย์ พลลพ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาววนิดา นวมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางสาวสุภวัลย์ ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสาวสุกัญญา พงษ์วัน ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นางสาวกาญติมา เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางวรา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสมบูรณ์ บุตกร ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นายวิทยา วงค์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางวนิดา คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางพัชนีย์ ดวงมณี ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
6 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นายวิทยา วงค์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางพัชนีย์ ดวงมณี ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวนิดา คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
6 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นายวิทยา วงค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน รองประธาน
3 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางพัชนีย์ ดวงมณี ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวนิดา คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
6 นางสุติมา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางรัตนา วะรงค์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
4 นางพิสมัย นันทร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางนิทรา สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางรัตนา วะรงค์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
4 นางพิสมัย นันทร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางนิทรา สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางรัตนา วะรงค์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
4 นางพิสมัย นันทร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางนิทรา สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
6 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางณฐมน วรรณทองภูริช ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางดารณี วรโพด ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางจันทร์ประภัสสร มณีบุญ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการและเลขานุการ
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางณฐมน วรรณทองภูริช ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางดารณี วรโพด ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางจันทร์ประภัสสร มณีบุญ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการและเลขานุการ
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นางโกสุม รีเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางณฐมน วรรณทองภูริช ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางดารณี วรโพด ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางจันทร์ประภัสสร มณีบุญ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางชวนคิด ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางภัทรกิจ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายเสริญ บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
5 นางมัสลิน แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางชวนคิด ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางภัทรกิจ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายเสริญ บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
5 นางมัสลิน แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางชวนคิด ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางภัทรกิจ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายเสริญ บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
5 นางมัสลิน แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นายธนาสันต์ จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นางวรกันยา แก้วกลม ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวพัชริดา นิลสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายชนสิษฎ์ ไชยสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นายธนาสันต์ จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นางวรกันยา แก้วกลม ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวพัชริดา นิลสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายชนสิษฎ์ ไชยสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาวอวยพร พานจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
3 นางสาวกรกันยา พันธ์แก่น ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
4 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางกรวิมล บุญศรัทธา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสาวสุจิตรา คมศรี ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางสุชานันท์ แซ่เตียว ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางสุชานันท์ แซ่เตียว ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวสุจิตรา คมศรี ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางกษมนวรรณ การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวสุดา ศรีสารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางสาวขวัญฤดี ใจตรง ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางสาวสุดา ศรีสารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นางกษมนวรรณ การะเกษ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวขวัญฤดี ใจตรง ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา ประธาน
2 นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางเชาวณี อินวันนา ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางสาวราวดี มะปราง ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
6 นางสาวพัทญา ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นางกาญจนา จันดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา ประธาน
2 นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางเชาวณี อินวันนา ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางสาวราวดี มะปราง ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
6 นางสาวพัทญา ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นางกาญจนา จันดี ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 รองประธาน
3 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวฐานมาศ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางสาวนพมณี ชูเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
6 นางสาวพัทญา ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นางประเสริฐพร เจนประโคน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 รองประธาน
3 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวฐานมาศ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางสาวนพมณี ชูเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
6 นางสาวพัทญา ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
7 นางประเสริฐพร เจนประโคน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสาวนพมณี ชูเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางสาวพัทญา ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางสาวฐานมาศ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
6 นางประเสริฐพร เจนประโคน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นางสาวพัทญา ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวฐานมาศ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางสาวนพมณี ชูเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
6 นางประเสริฐพร เจนประโคน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 ประธาน
2 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางสาวฐานมาศ โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางสาวพัทญา ทองลือ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
5 นางสาวนพมณี ชูเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
6 นางประเสริฐพร เจนประโคน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายรัตนพงศ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
3 นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นายนิตตรา แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นายชัยศักดิ์ นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายปรีชา รินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นายรัตนพงศ์ ชูผล ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
3 นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นายนิตตรา แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
5 นายชัยศักดิ์ นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายปรีชา รินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายอดุลย์สิริ นรภาร ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
5 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายปรีชา รินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายอดุลย์สิริ นรภาร ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
5 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายปรีชา รินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ประธาน
2 นางสุพรทิพย์ จันทร์จำเริญ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายอดุลย์สิริ นรภาร ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
5 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ประธาน
2 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นายบรรหาญ บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
5 นางจตุพร นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นายไกรวุฒิ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวโสรชา กำพูล ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นายไกรวุฒิ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวโสรชา กำพูล ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นายอภิรักษ์ สมานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นายไกรวุฒิ อุ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นายอิทธิฤทธิ์ โสภา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวโสรชา กำพูล ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ประธาน
2 นายบรรหาญ บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
3 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางจตุพร นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ประธาน
2 นายบรรหาญ บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
3 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางจตุพร นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ประธาน
2 นายบรรหาญ บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
3 นางยุวดี โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางจตุพร นรเนตร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางเด่นดวง ธรรมทวี ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายธนาสันต์ จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางนิทรา สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางเด่นดวง ธรรมทวี ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายธนาสันต์ จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางนิทรา สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางเด่นดวง ธรรมทวี ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นายธนาสันต์ จำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางจินตนา บุญทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางนิทรา สุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา ประธาน
2 นายสำเนียง ทองแย้ม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
3 นางสาวปวินันท์ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
4 นางเกศินี ศิริธรรมานันท์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางจิราภรณ์ ขันสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ประธาน
2 นางสาวศิรินทร์ธร ภูผา ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นายนรินทร์ ทั่งนาค ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางพัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางวิไลวรรณ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 ประธาน
2 นางพัชรกาญจน์ ไทยสะเทือน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
3 นางสาวศิรินทร์ธร ภูผา ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
4 นายนรินทร์ ทั่งนาค ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางวิไลวรรณ สุวรรณกูฏ ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา ประธาน
2 นางสาวปวินันท์ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นายสำเนียง ทองแย้ม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นางเกศินี ศิริธรรมานันท์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางจิราภรณ์ ขันสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายลำปาง ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางโยทะกา รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายลำปาง ค่ำคูณ ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
3 นายจักรพงษ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นายวีระศักดิ์ นันทะสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางโยทะกา รักโสภา ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นางดรุณี พันธโคตร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายสุธีร์ บุญโต ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายวรวุฒิ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นายวัชระ ดวงพล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นางดรุณี พันธโคตร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายสุธีร์ บุญโต ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายวรวุฒิ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นายวัชระ ดวงพล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางยุพิน สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางยุพิน สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางยุพิน สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นางวัลลภา โกฏิยี่ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นางเยาวภา เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นายสำเนียง ทองแย้ม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
5 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นางวัลลภา โกฏิยี่ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
3 นางเยาวภา เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นายสำเนียง ทองแย้ม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
5 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางยุพิน สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นางรวินทร์ บุดดาแพน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางไพจิตร นครชัย ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นายธวัชชัย อินวัน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นางรวินทร์ บุดดาแพน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางไพจิตร นครชัย ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นายธวัชชัย อินวัน ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นางลำเพย ไชยสาร ครูโรงเรียนบ้านอาราง รองประธาน
3 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางยุพิน สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นางณัฐวดี ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นายประเสริฐ บุญญาสุ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นางณัฐวดี ผิวโชติ ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นายประเสริฐ บุญญาสุ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก ประธาน
2 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นางณัฐวดี ผิวโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
4 นายสมุห์ สาคร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นายประเสริฐ บุญญาสุ ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการและเลขานุการ
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก ประธาน
2 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายธัชชา เพิ่มเพียร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการ
5 นางเรวดี ปูพบุญ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นายทนงศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการและเลขานุการ
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ประธาน
2 นายชาญชัย ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
3 นางสาวรวมกิจ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
5 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายชุมพร ขันสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด รองประธาน
3 นายชาญชัย ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นางสาวรวมกิจ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
6 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1 นายชุมพร ขันสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน รองประธาน
3 นายชาญชัย ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นางสาวรวมกิจ ตาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
6 นางชุติกาญจน์ บริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวดาวนภา บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางสาวจารุรินทร์ ปุระมงคล ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวดาวนภา บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางสาวจารุรินทร์ ปุระมงคล ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวดาวนภา บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางสาวจารุรินทร์ ปุระมงคล ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวดาวนภา บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางสาวจารุรินทร์ ปุระมงคล ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางสาวดาวนภา บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางสาวจารุรินทร์ ปุระมงคล ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางณัชชา นิลเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
6 นางสาวปุณยนุช ลึกลาภ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 รองประธาน
3 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางปราณีต ทองปลูก ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
6 นางปารียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 รองประธาน
3 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางปราณีต ทองปลูก ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
6 นางปรียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 รองประธาน
3 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวปราณีต ทองปลูก ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
6 นายปารียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07 รองประธาน
3 นายฐานะ แก้วแสง ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางปราณีต ทองปลูก ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการ
6 นางปรียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธาน
2 นางวนิดา ไชยะเดชะ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการ
3 นางเบญจลักษณ์ หน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางพิสมัย เลาฉัตติกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว ครูโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด ประธาน
2 นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชย ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นายสุพิน สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นายบุญชม ใยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
5 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชย ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นายสุพิน สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นายบุญชม ใยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
5 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธาน
2 นายอรรถโกวิทย์ บุตรไชย ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
3 นายสุพิน สอดแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นายบุญชม ใยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
5 นายฉัตรชาย รินวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ประธาน
2 นางปรางฉวี อินทนนท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
3 นางกมล ชูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวสุพรรษา เดชมงคล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางพรมงคล มีสติ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางเยาวภา เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางวรัญญา แดนกาไสย ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
3 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางรัชนีกร วรรณทะเสน ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นายขวัญชัย พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นางวรัญญา แดนกาไสย ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
4 นางรัชนีกร วรรณทะเสน ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นายขวัญชัย พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธาน
2 นายคำพงษ์ แทนหอม ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นางเพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นายเชษฐ์ นนท์นาท ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
5 นายชวลิต แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายชุมพร ขันสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ประธาน
2 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
3 นางสาวดวงใจ กตะศิลา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นางสาวปณิดา มุทา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางสาวละออง บุญมาก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธาน
2 นายคำพงษ์ แทนหอม ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
3 นายเชษฐ์ นนท์นาท ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
4 นางเพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นายชวลิต แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ประธาน
2 นายเชษฐ์ นนท์นาท ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
3 นางเพลินจิตร์ ตั้งพิทักษ์ไกร ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นายคำพงษ์ แทนหอม ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นายชวลิต แก้วกัณหา ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธาน
3 นายนพดล หรรษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางอำไพ ไชยสงคราม ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
6 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธาน
3 นายนพดล หรรษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางอำไพ ไชยสงคราม ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
6 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธาน
3 นายนพดล หรรษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางอำไพ ไชยสงคราม ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
6 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก รองประธาน
3 นายตะวัน จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นายสุวิน โสภา ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
6 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก รองประธาน
3 นายตะวัน จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
4 นายสุวิน โสภา ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
5 นางสาวปัทมาพร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
6 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวาสินี สอดห่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการและเลขานุการ
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวาสินี สอดห่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการและเลขานุการ
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวาสินี สอดห่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการและเลขานุการ
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวาสินี สอดห่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการและเลขานุการ
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า รองประธาน
3 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการ
4 นางนงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการ
5 นางวาสินี สอดห่วง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางดวงเพ็ญ รูปสวย ครูโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการและเลขานุการ
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ ประธาน
2 นางสิริกาญจน์ มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน รองประธาน
3 นางวิชัย ใยขุนธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการ
4 นางสาววนิดา นวมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
5 นางสาวรัชนี เสนาะนำ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
6 นางสาวสุดารัตน์ คัมภิรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูง ประธาน
2 นางปารียา แก้วธรรม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง รองประธาน
3 นางรัชนี ศิริโยธา ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางทัศนีย์วรรณ ผลสอน ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางนวพร สุนทร ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
6 นางสาวชนัญธิดา สายจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นายชัยนัตร ไชยสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นางพิสมัย ศรีโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) รองประธาน
3 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวลาวัลย์ มิ่งเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
6 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นางพิสมัย ศรีโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) รองประธาน
3 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวลาวัลย์ มิ่งเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
6 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นางพิสมัย ศรีโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) รองประธาน
3 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
4 นางสาวลาวัลย์ มิ่งเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธาน
2 นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางสิริกาญจน์ มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางอารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
6 นางมาลัย ปานทอง ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธาน
2 นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางสิริกาญจน์ มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางอารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
6 นางมาลัย ปานทอง ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธาน
2 นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางสิริกาญจน์ มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางอารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
6 นางมาลัย ปานทอง ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก ประธาน
2 นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางสิริกาญจน์ มณีสาร ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการ
4 นางอารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
6 นางมาลัย ปานทอง ครูโรงเรียนโนนสูง กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด ประธาน
2 นายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธาน
3 นางปรางฉวี อินทนนท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการ
4 นางกมล ชูกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
5 นางสาวสุพรรษา เดชมงคล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
6 นางพรมงคล มีสติ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
7 นางเยาวภา เดชบุญ ครูโรงเรียนบ้านดาน กรรมการและเลขานุการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธาน
2 นางพิสมัย ศรีโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) รองประธาน
3 นางสุนีย์ กมลมาลย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
4 นางสาวลาวัลย์ มิ่งเมือง ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางบัวเลียน ถุงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการ
6 นางหทัยทิพย์ เตชะสุข ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการและเลขานุการ
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา ประธาน
2 นางสาวปวินันท์ ปานทอง ครูโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการ
3 นายสำเนียง ทองแย้ม ครูโรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการ
4 นางเกศินี ศิริธรรมานันท์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นางจิราภรณ์ ขันสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางรวินทร์ บุดดาแพน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางรวินทร์ บุดดาแพน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางรวินทร์ บุดดาแพน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
4 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
6 นางรวินทร์ บุดดาแพน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ประธาน
2 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก รองประธาน
3 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4 นายสุวิทย์ คำนึก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
5 นายสิทธิชัย เหลือศิริ ครูโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา กรรมการ
6 นางรวินทร์ บุดดาแพน ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธาน
2 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา ประธาน
2 นางวิภา นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการ
3 นางชนาพร ลาคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการ
4 นางวรัชญา กัญจนพรสกุล ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการ
5 นายสุพรรณ เลิศมนเฑียร ครูโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายนพดล หรรษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นายบุญชม ใยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง ประธาน
2 นายนพดล หรรษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นายบุญชม ใยขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการ
4 นางเสาวลักษณ์ พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
5 นางทิวา พินิจรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการและเลขานุการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายอะเด็น สมัครพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง ประธาน
2 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รองประธาน
3 นางรัชนีกร วรรณทะเสน ครูโรงเรียนบ้านโนนแฝก กรรมการ
4 นางวรัญญา แดนกาไสย ครูโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการ
5 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
6 นายขวัญชัย พิมมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายตะวัน จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นายสุวิน โสภา ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการและเลขานุการ
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน ประธาน
2 นายตะวัน จันทร์เที่ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเลน กรรมการ
3 นายสุวิน โสภา ครูโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการ
4 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการ
5 นางกัญญา พิทยานันท์ ครูโรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการและเลขานุการ
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com