#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นางสาวกาญจนา ศรีวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ พิมพ์เกียรติบัตร
2 นางลำไพร หล้าศรี ครูโรงเรียนบ้านอาราง ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน
3 นางสาวดาวิณี อิงไทย ครู โรงเรียนบ้านหนองเก่า กรอกคะแนนผลการแข่งขัน
4 นายปรีชา รินวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายประชัน ธรรมรส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตาโตง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายทรงพล โพธิ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายสุประกิต จันทร์ถา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายชุมพร ขันสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายศิริพงษ์ บุตกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาปรก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายชวน แก้วกัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นางสาวดนตรี บุญลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเส็ด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายนิยม ศิริชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด กรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงแยก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นางมัจฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายชัยนัตร ไชยสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาราง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
22 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
23 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
24 นางมัจฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับทิมสยาม 07 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
25 นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
26 นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ ครู โรงเรียนบ้านบักดอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
27 นายคำพงษ์ แทนหอม ครูธุรการโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
28 นางสาวเรวดี บัวใหญ่ ธุรการ โรงเรียนบ้านอาราง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
29 นางสาวปาริฉัตร มักทองหลาง ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเก่า กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
30 นางสาววรรณภา ในเรือน ธุรการ โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
31 นายชวน แก้วกัญหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
32 นายนพรัตน์ สายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายอะเด็น สมัตรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอง รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นายไพรัตน์ ทองบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเลน รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
37 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
38 นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
39 นางลำไพร หล้าศรี ครู โรงเรียนบ้านอาราง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com