1. โรงเรียนโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา พิมมาศ
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย พิมมาศ
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ คำลอย
4.เด็กชาย ธวัชชัย กลิ่นกุหลาบ
5.เด็กชาย ปัญญา คำลอย
6.เด็กชาย ปรีชา บุญโกต
7.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
8.เด็กหญิง กินรี สายจันทร์
9.เด็กหญิง สิริยุพา คำลอย
10.เด็กหญิง สมฤดี กิมตวง
11.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
12.เด็กหญิง ศศิธร เหลาทอง
13.เด็กหญิง ปิยะดา สุขแสวง
14.เด็กหญิง จัทร์นภา ศรีรัตน์
15.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ขุนอ่อน
16.เด็กชาย ศราวุฒิ สุดดี
17.เด็กชาย ธนกร สุดสังข์
18.เด็กชาย ศุภสิทธิ์ จันทสน
19.เด็กชาย ศุภสินธ์ จันทสน
20.เด็กชาย สุรเสกข์ โมห้างหว้า
1.นาง เชาวณี อินวันนา
2.นาง นงลักษณ์ มงคลศรีวิทยา
3.นาง พัชนีย์ ดวงมณี
4.นาง อำไพ ไชยสงคราม
5.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
6.นาย อนุสรณ์ โทแหล่ง
0075 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรเทพ วิยาสิงห์
2.เด็กหญิง สุภาพิชญ์ มอญกระโทก
3.เด็กชาย ธนากร สุดสังข์
1.นาง อำไพ ไชยสงคราม
2.นางสาว พัชณีย์ ศรีรัตน์
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุปวีย์ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง ชนิกานต์ ขุนอ่อน
1.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
2.นางสาว จารุรินทร์ ปุระมงคล
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญา คำลอย
2.เด็กชาย ณรงค์ชัย พิมมาศ
1.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรีชา บุกโกติ
2.เด็กชาย ศราวุฒิ สุดดี
1.นาย อนุสรณ์ โทแหล่ง
2. โรงเรียนบ้านกระเจา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สายใจ สายเนตร์
1.นางสาว ปารวดี สุรบุตร
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
97.13
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิษา นันทสิงห์
2.เด็กชาย ไชยณุวัตร ไชยสุวรรณ
1.นาง วัลลภา โกฏิยี่
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
3. โรงเรียนบ้านกระเบา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บังคม
2.เด็กหญิง สุดา เมฆคลี
3.เด็กหญิง ศศิธร นันทะเคน
1.นาง วรัญญา แดนกาไส
2.นาง จิตติมา มนตรีวงษ์
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลลิตภัทร สุโท
2.เด็กหญิง นัฐธิกา ทองอินทร์
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บังคม
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แก้วตา แก้วคำ
2.เด็กหญิง อรปรียา พิมมาศ
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาง อารีรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทยากร มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย ปุณณวิชญ์ เขม้นเขตการ
3.เด็กชาย ธนาดุล พุ่มพวง
4.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
5.เด็กหญิง นัชชนันท์ สิงหชาติ
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาง วรัญญา แดนกาไสย
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ มณีวงษ์
2.เด็กหญิง ปัณทิตา พานจันทร์
3.เด็กหญิง นริศรา สิงหชาติ
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นางสาว ฐานมาศ โพธิ์ทอง
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงศ์พิทักษ์
4.เด็กหญิง กุลยาภรณ์ ประดับสุข
5.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิลาภรณ์ จันทร์ถา
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นคร ทองลอย
1.นางสาว สุดา ศรีสารัตน์
4. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คฑาวุธ ผาดาวงษ์
2.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
1.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
2.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
3.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
4.เด็กชาย ประเสริฐศักดิ์ กิ่่งก้าน
5.เด็กหญิง ณภัทร พิศโสระ
6.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
5. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0239 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักสิทธิ์ เสือแพ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ครองขวัญ หวานแหลม
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง มนธิดา อุปละ
4.เด็กหญิง ฐืตารีย์ สำเร็จผลดี
5.เด็กหญิง เกวลิน จันทร์โพธิ์ทอง
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว จิระนันท์ โพธิ์พันธ์
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพร พงษ์วัน
1.นาย สุวิน โสภา
0236 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
0231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัคคเดช ฐิตตะสาร
2.เด็กชาย สมบูรณ์ แสงน้อย
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
1.นาย สุนทร ทองนวล
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราพร พรมสร
2.เด็กหญิง กชพร พรมดวง
3.เด็กหญิง รัตนา ปัญญา
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะภัย แก้วใสย์
2.เด็กหญิง วิลาสิณี ขอมปราง
3.เด็กหญิง นพมาศ บริบูรณ์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย เฉลิมชัย บุญยศ
6. โรงเรียนบ้านดอนข่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0128 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทักขินา มะปรางค์
2.เด็กหญิง ดวงตะวัน ดวงพล
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุณยนุช แก้วกัณหา
2.เด็กหญิง ศุภรัตน์ หนูแก้ว
3.เด็กหญิง กานตนา มะปรางค์
4.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
5.เด็กชาย นิธิศ จันทจร
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เป่งคอนสาร
2.เด็กหญิง ศศิประภา ตำหนิชาติ
3.เด็กหญิง ชัญญานุช เชื้อหอม
4.เด็กหญิง วันวิสา สีดาชาติ
5.เด็กหญิง จุฬลำภา นพเก้า
6.เด็กหญิง น้ำอิง บุญมาก
7.เด็กชาย นัฐนนท์ ตำหนิชาติ
8.เด็กชาย พิยดา ทันงาม
9.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พูนประโคน
10.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ถุงจันทร์
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
3.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูคำ
2.เด็กชาย สิทธิพงศ์ ใจกล้า
3.เด็กหญิง ปุณยวีร์ เตชะวันโต
4.เด็กหญิง สุพัชฌา มะปราง
5.เด็กหญิง สุจิตรา สินศิริ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
0101 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
7. โรงเรียนบ้านดาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
2.เด็กหญิง อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณานนท์ บำรุงศรี
2.เด็กชาย รัชฎาศักดิ์ ปานทอง
3.เด็กหญิง ปัญจพร โอบอ้วน
4.เด็กชาย พรสวรรค์ ใบทอง
5.เด็กหญิง ศุภานันท์ ธานี
6.เด็กชาย จิรศักดิ์ กาละพันธ์
7.เด็กชาย จตุพล เทศกูล
8.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บำรุงศรี
9.เด็กชาย ชัยมงคล อุ่นแก้ว
10.เด็กชาย พีระพัฒน์ ไชยสุวรรณ
11.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
12.เด็กชาย ชาญณรงค์ แย้มสวน
13.เด็กชาย สรรพสิทธิ์ ไชยสุวรรณ
14.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
15.เด็กหญิง ยุวดี อินสมบัติ
16.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
17.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง
18.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
19.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
20.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
21.เด็กหญิง กุลปรียา สุดา
22.เด็กหญิง กนกนิภา เสือโห้
23.เด็กหญิง วรัญญา ทองละมุล
24.เด็กหญิง สโรชา ไชยสุวรรณ
25.เด็กหญิง ปทุมวัน สายจันทร์
26.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
27.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันนา
28.เด็กชาย พีระพงษ์ คำลอย
29.เด็กชาย ธีระเดช ไชยสุวรรณ
30.เด็กชาย พงศ์พานิช ไชยสุวรรณ
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง นิทรา สุพรรณ
3.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
4.นาง เยาวภา เดชบุญ
5.นางสาว จีระพา อุ่นแก้ว
6.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
7.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
8.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลปรียา สุดา
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรกนก บุญโกฏ
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา เชื้อเมืองพาน
3.เด็กหญิง กรนันท์ พิมมาศ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานน ฟ้องเสียง
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินรัตน์ วงสุวรรณ
2.เด็กชาย ภัทรพงษ์ พันธ์นา
3.เด็กชาย พีระพงษ์ คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิมา โพธิ์กระสังข์
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คำลอย
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
8. โรงเรียนบ้านตาปรก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา คำมีแก่น
2.เด็กหญิง ณัฐนพิน ดวงสิน
3.เด็กชาย สมศักดิ์ แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กานติมา ภูมิภาค
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นางสาว มลฤดี ธิวรรณ
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย กวีวัฒน์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ สุพันธ์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
2.เด็กหญิง อภัสธิชานันท์ บุญมาก
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ไพจิตร นครชัย
9. โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีริศ บุญชัย
1.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิรินทิพย์ แก้วมงคล
1.นาง วิชัย ใยขันธ์
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยวรรณ รุ่งคำ
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑาภรณ์ รุ่งคำ
1.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
0331 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
10. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0287 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิริชัย พานจันทร์
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
3.เด็กชาย ฤทธิไกร มุ่งมาตร
4.เด็กชาย วรพล สวนแย้ม
5.เด็กชาย พงศธร บุญทร
6.เด็กหญิง ประณีวัลย์ บุญลอด
7.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นาง อำนวย ชนะผล
3.นางสาว ละออง บุญมาก
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก รัตนจันทรา
2.เด็กชาย ศุภวิชญ์ เทียมนิล
3.เด็กชาย ปณิธาน บุญมาก
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
2.นางสาว ละออง บุญมาก
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรงภพ พงษ์วัน
2.เด็กชาย วริษฐ์ แก้วกัณหา
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปณิธาน บุญมาก
1.นาย ธัชชา เพิ่มเพียร
11. โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
1.นางสาว กฤตยา สาสังข์
12. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13. โรงเรียนบ้านบักดอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิตาภา แซ่เลี้ยว
2.เด็กหญิง อินทิรา ตุมชาติ
3.เด็กหญิง สุภาพร พานจันทร์
1.นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณทอง
2.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา เสาไธสง
2.เด็กหญิง อรปภา ไชยทอง
3.เด็กหญิง นพวรรณ นพวงศิริ
4.เด็กหญิง รัชนีวรรณ บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง กาญจนา เกิดกล้า
6.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ บุญสูง
7.เด็กหญิง จตุพร นิระภัย
8.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พูลสวัสดิ์
9.เด็กหญิง สุภนิดา สีดาชาติ
10.เด็กชาย ภาคภูมิ เพียรนอก
1.นาง วิไลวรรณ สุวรรณกูฏ
2.นาย สุทธิพงษ์ นันทะสิงห์
3.นาย วิษณุ สุพันธ์
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดุสิตา ขาวผ่อง
1.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา รุ่งคำ
2.เด็กชาย ธนากร พรมลา
3.เด็กชาย กรณิศ ภู่ทัศนะ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นาง หทัยทิพย์ เตชะสุข
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สาวิตรี มูลทุลี
1.นาย วิษณุ สุพันธ์
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
92.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำหมื่น
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สายจันทร์
3.เด็กหญิง พรวิภา ขุนฤทธิ์
4.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง กนิษฐา แทนพันธ์
6.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ยาวรัมย์
7.เด็กชาย นรินทร กลับสูงเนิน
8.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
9.เด็กชาย กนกศักดิ์ โคเงิน
10.เด็กชาย วรายุส กลับสูงเนิน
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นาย วีระพงษ์ คำแดง
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
0104 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัษฎายุทธ เป็นสุข
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ แถวประโคน
2.เด็กชาย จิรภัทร บุญเฟรือง
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
14. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0026 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา เผยฉวี
2.เด็กหญิง วิภาวรรณ แถบชาติ
3.เด็กหญิง ชัชญานุช บุญร่วม
1.นาง สุวรรณี ทั่งนาค
2.นางสาว สุภาวดี รินวงศ์
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร
1.นาย รัตนะ การะเกษ
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บริภัทร วงศ์เกียรติกำจร
1.นาย ัตนะ การะเกษ
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.33
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรชัย แทนคำ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.76
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี ฟางคำ
1.นาง กมล ชูกลิ่น
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
92.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา วงศ์เกียรติกำจร
2.เด็กหญิง นภัสสร บุรมศรี
3.เด็กหญิง ปิยภรณ์ จันทร์ทอง
4.เด็กหญิง ทิพญาภรณ์ แถบมูล
5.เด็กหญิง ปุณยวีย์ คูณชัย
6.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ดวงแก้ว
7.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา รักโสภา
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย คำพงษ์ แทนหอม
4.นางสาว สุภาวดี บุญลี
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
94.8
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัณฐิกา แทนคำ
2.เด็กหญิง ประภัสสร วันกิจ
3.เด็กหญิง พัชรี อุประพงษ์
4.เด็กหญิง ญาณิศา โทชาติ
5.เด็กหญิง ภัทรวดี สระบุรี
6.เด็กชาย นพกร ทรงงาม
7.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วธรรม
8.เด็กหญิง อมรรัตน์ ศรีแก่
9.เด็กหญิง จารุวรรณ ยงคง
10.เด็กหญิง วิภารัตน์ ใช้ชาญวงษ์
11.เด็กหญิง กีรติกา หนองเทา
12.เด็กหญิง วรรณีนุช เสียงเลิศ
13.เด็กหญิง ภัทราพร จันทร์เพ็ญ
14.เด็กหญิง วรัมพร ชูกลิ่น
15.เด็กหญิง พัณณิตา สีไสย
1.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
4.นางสาว สุภาวดี บุญลี
15. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุทิศ เนียมจิตร
2.เด็กชาย อนุพงศ์ บุญเนิน
3.เด็กชาย วรภาส ศรีชัย
1.นาย ธวัชชัย อินวัน
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญช่วย สิงหชาติ
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารียา ชนะมาร
1.นาย สิทธิชัย เหลือศิริ
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัศรา อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ชัยมงคล อุปสุข
3.เด็กชาย ฟ้าลิขิต แสงคำแก้ว
1.นาง กาญจนา จันดี
2.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ขาวสลับ
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถพล บริบูรณ์
2.เด็กชาย ธีรเทพ อุ่นแก้ว
1.นาย อัครชัย แก้วดี
2.นาย สุธีร์ บุญโต
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นฤมล สมปอง
1.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
0070 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุลิตา จันเปรียง
2.เด็กหญิง ชนิฏา ละออพงษ์
3.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วเนตร
4.เด็กหญิง พรรณษา แสงชัย
5.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
6.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
7.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
8.เด็กชาย ภูริ รักสัตย์
9.เด็กชาย ขวัญชัย ล่องหน
10.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
1.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
2.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
3.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขัติญาภรณ์ ธิวัน
2.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ชไมพร บุญวุฒิ
4.เด็กหญิง สาธิตา สินศิริ
5.เด็กหญิง รติมา อยู่แก้ว
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
2.เด็กหญิง นิตยา วรรณทอง
3.เด็กหญิง ณัฐภัทร ชัยมงคล
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
16. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
17. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
2.เด็กหญิง สุนันทา แสนพวัง
3.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
0081 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เย็นฤดี ทรสาร
1.นางสาว ศศิประภา ไพรเสนา
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรุตา สมนึก
2.เด็กหญิง ชลดา โคศัย
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
2.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภานุมาส ทองละมุล
2.เด็กหญิง ดรัลพร ท่อนทองแดง
3.เด็กหญิง อทิตยา นิลพัฒน์
1.นาง ยุพิน สังคะรินทร์
2.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรีสุดา ่บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ช่อผกา น้ำกรอง
3.เด็กหญิง ชลาชล โชคชัย
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
2.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนัญญา ปเรพันธ์
2.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
3.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไข่มุก นิลทอง
2.เด็กหญิง มลทิรา ทองแพรว
3.เด็กหญิง สุทธิดา สอดแก้ว
1.นางสาว สุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ จันคณา
2.เด็กหญิง ่พรสุดา บุตรมณี
3.เด็กหญิง ณัฐธินี คำนึงผล
4.เด็กหญิง ิุอุบลวรรณ วิเศษกสิกร
5.เด็กหญิง นิษฐา ประเสริฐสิน
6.เด็กหญิง โยษิตา แถบหอม
7.เด็กหญิง ชลิตา สามสี
8.เด็กหญิง เปรมฤดี ศรีวงค์
9.เด็กหญิง ทักษพร น้ำกรอง
10.เด็กหญิง น้อย สายจันทร์
11.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายจันทร์
12.เด็กหญิง กนกอร บุญสุวรรณ
13.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญยง
14.เด็กหญิง สุนิสา ไชยทอง
15.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
2.นาง พิสมัย เลาฉัตติกุล
3.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
4.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
0705 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงศ์
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทวีศิลป์ เนียนแนบ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศรวัส น้ำนวล
1.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง วรัญญา ยุวบุตร
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นางสาว ปณิดา มุทา
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต อายุวงษ์
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์ชาดา
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
2.เด็กหญิง วนิดา ทองละมุล
3.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
1.นางสาว กิตติมา สารีบุตร
2.นางสาว ดารารัตน์ มีวงษ์
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณี ศรีวงษ์
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เงินสยาม
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ สายทอง
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาษณีย์ ศรีนามะ
2.เด็กหญิง ชวนันท์ ผิวเหลือง
3.เด็กหญิง กมลวรรณ จันทร์ชาดา
4.เด็กหญิง ชญาณี โคสัย
5.เด็กชาย อนุวัต เงินสยาม
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ปัตภัย
2.เด็กชาย ปารเมศ สาหะ
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ ปุจฉา
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา สอดแก้ว
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนีวรรณ ไชยทอง
1.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เนียมจันทร์
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สาธิน เนียมพันธ์
2.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาณุุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย จิราวัฒน์ บุญปิยภัทรสร
3.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สายเสนีย์
4.เด็กชาย กฤต สุขเสริม
5.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
6.เด็กชาย ศุภกร คำหล้า
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
2.เด็กหญิง สุธาสินี เพ็งแจ่ม
3.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนาธิป สุดประเสริฐ
2.เด็กหญิง ภัทราวดี วิยะ
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว สุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี เพ็งแจ่ม
2.เด็กหญิง ปาลิตา บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ศิริขวัญ จันยุพา
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
2.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
3.เด็กชาย ธนัต เมืองกลม
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นาง จาริยา ศรีวงค์
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชกร ประเสริฐสิน
1.นางสาว เกษรา สัญญา
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงค์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา ่อุปสุข
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วัลลภากร บุญเฟรือง
2.เด็กชาย จักรธร หวังผล
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชรินทร์รัตน์ สารีบุตร
2.เด็กหญิง อภิญญา ครองบุญ
3.เด็กหญิง จินต์จุฑา บุญพรหม
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
2.นางสาว ศศิประภา ไพรเสนา
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์กระจ่างฟ้า นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง กุลจิรา มันดี
3.เด็กหญิง ณัฐวรา ตาลสันเทียะ
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
2.นางสาว เกษรา สัญญา
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง พิสมัย นันทร
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินา ดอกบัว
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พรมจันทร์
3.เด็กหญิง ประภาศิริ บุญปิยภัทรสร
4.เด็กหญิง ชนิตา นันทสุนี
5.เด็กหญิง ลักษมน ด้วงคง
6.เด็กหญิง ภาวิดา พรมมา
7.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
8.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
3.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาณุุวัฒน์ เนียนแนบ
2.เด็กชาย ชญานนท์ วรรณโกสิทธิ์
1.นางสาว ปณิดา มุทา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
18. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
19. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0341 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
2.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
3.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองวิจิตร
4.เด็กหญิง อภิชญา ดำแดง
5.เด็กหญิง นลินี บุญน้อย
6.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
7.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
8.เด็กหญิง สุภัชยา บุญเฟรือง
9.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
10.เด็กหญิง หัตติยา จงรักษ์
11.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
12.เด็กหญิง ภ้ทรพร ไชยทอง
13.เด็กชาย จิรภาส มุ่งมาตย์
14.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
15.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
3.นาย วัชระ ดวงพล
4.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
0276 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถสิทธิ์ นาคทอง
1.นาง ชนาพร ลาคำ
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ เนียมจันทร์
2.เด็กชาย ชัยธวัช เนตรมุข
3.เด็กชาย จิรภาส มุ่งมาตย์
1.นางสาว พัทญา ทองลือ
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
2.เด็กหญิง อักษร บุญลอด
3.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
1.นาง นิตตรา แถวประโคน
2.นาย ธีรวุฒิ วิชัยโย
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิดาภา บุญน้อย
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
0097 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อรรถสิทธิ์ นาคทอง
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
20. โรงเรียนบ้านหนองบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เสน่หา
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ สุพงษ์
3.เด็กชาย เดชอุดม ไชยสุวรรณ
1.นาย ชาญชัย ทวีทรัพย์
2.นาง พรมงคล มีสติ
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนาวิล เข็มแก้ว
2.เด็กชาย อานนท์ บุญตา
1.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
2.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย แก้วลอย
2.เด็กชาย สุทัศน์ ทองละมุล
3.เด็กชาย เจษฎา อินวันนา
4.เด็กหญิง พิมพิศา โพธิสาร
5.เด็กหญิง ณัฐิดาพร ไชยสุรรณ
1.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
2.นาย ขวัญชัย พิมมาศ
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รุจิรา มาตรา
1.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนิษฐา อนันต์
2.เด็กหญิง อนัญญา สุวรรณทา
1.นาง พรมงคล มีสติ
21. โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา ดวงใจ
2.เด็กหญิง กฤษณา ดวงใจ
3.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
1.นาง กัญญา ทิพยานันท์
2.นางสาว ธัญทิพย์ ภัทรเกียรติ์สกุล
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
22. โรงเรียนบ้านอาราง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0233 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
23. โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com