#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศศินา ดอกบัว
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ พรมจันทร์
3.เด็กหญิง ประภาศิริ บุญปิยภัทรสร
4.เด็กหญิง ชนิตา นันทสุนี
5.เด็กหญิง ลักษมน ด้วงคง
6.เด็กหญิง ภาวิดา พรมมา
7.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
8.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
3.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com