#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ขวัญชนก ไชยทอง
2.เด็กหญิง วิภาดา น้ำนวล
3.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
4.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
5.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
6.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นาง รวินทร์ บุดดาแพน
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
4.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
2 โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง วันวิสา จำปา
2.เด็กหญิง จรรยา ศรีแย้ม
3.เด็กหญิง อัญชิสา ดีอก
4.เด็กหญิง ธนัตฐา คูณชัย
5.เด็กหญิง พัชดาภา วิลา
6.เด็กหญิง อาภัสรา คูณชัย
1.นางสาว โสรชา กำพูล
2.นาง โกสุม รีเรืองชัย
3.นาย นรินทร์ ทั่งนาค
4.นางสาว รวมกิจ ตาทอง
3 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง วริศรา วงศ์เกียรติกำจร
2.เด็กหญิง นภัสสร บุรมศรี
3.เด็กหญิง ปิยภรณ์ จันทร์ทอง
4.เด็กหญิง ทิพญาภรณ์ แถบมูล
5.เด็กหญิง ปุณยวีย์ คูณชัย
6.เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ดวงแก้ว
7.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา รักโสภา
1.นาย ฐานะ แก้วแสง
2.นาง โยทะกา รักโสภา
3.นาย คำพงษ์ แทนหอม
4.นางสาว สุภาวดี บุญลี
4 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
2.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
5.เด็กหญิง ผกายวรรณ สาธุวงค์
6.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
7.เด็กหญิง วรัญญา กิ่งก้าน
8.เด็กหญิง พิชญา จรรยากรณ์
9.เด็กหญิง ปริยากร บุญวงษ์
10.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
11.เด็กชาย จิตติมาพร โสภะบุญ
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
3.นาง รัตนา วะรงค์
4.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com