#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นพดล บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
3.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
4.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
5.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
6.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
7.เด็กชาย บัณฑิตา เนียมพันธ์
8.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
3.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย ทวีชัย สุขสังข์
2.เด็กชาย ชุติเดช น้ำนวล
3.เด็กชาย ธีรภัทร อ้อมชาติ
4.เด็กชาย บรรณศร ไชยทอง
5.เด็กชาย ณัฐภัทร สดำปี
6.เด็กหญิง ภัคจิรา บุญปัญญา
7.เด็กหญิง สุพัตรา บุญสุวรรณ
8.เด็กหญิง กนกวรรณ พิลาดี
9.เด็กหญิง สุภัชยา ไชยทอง
10.เด็กหญิง ณิชา วงษ์หารัตน์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
3.นาย วัชระ ดวงพล
3 โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำหมื่น
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สายจันทร์
3.เด็กหญิง พรวิภา ขุนฤทธิ์
4.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
5.เด็กหญิง กนิษฐา แทนพันธ์
6.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ยาวรัมย์
7.เด็กชาย นรินทร กลับสูงเนิน
8.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
9.เด็กชาย กนกศักดิ์ โคเงิน
10.เด็กชาย วรายุส กลับสูงเนิน
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นาย วีระพงษ์ คำแดง
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบักดอง โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
นางลำไพร หล้าศรี โทร.0621952307 อีเมล์ lamprailasri4@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com